Algemene voorwaarden

Inschrijven

Je kunt je NU al digitaal inschrijven via de website, www.cursusprojectharmelen.nl

Inschrijving is mogelijk gedurende het hele seizoen, maar VOL = VOL.

De inschrijving is alleen geldig bij een volledig ingevuld webformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail van de inschrijving.De cursussen en workshops zijn uitsluitend bedoeld voor personen vanaf 18 jaar. 

Betalen

Op het moment van inschrijving verleen je een éénmalige machtiging voor de in het programma vermelde cursuskosten. Deze worden in de week voorafgaand aan de cursus geïncasseerd. In enkele gevallen, bijvoorbeeld als de materiaalkosten niet vooraf bekend zijn of afhankelijk zijn van het verbruik, worden de materiaalkosten tijdens de cursus rechtstreeks aan de docent betaald. Zie hiervoor de cursusbeschrijving.

Contante betaling van de cursuskosten is niet mogelijk.

Annuleren

Het wel of niet doorgaan van een cursus is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en, als er sprake is van een buitenactiviteit, van het weer. In het laatste geval wordt in overleg met docent en cursisten een alternatieve datum bepaald.

Als een cursus NIET doorgaat krijg je hiervan bericht en betaal je de cursus uiteraard niet: De éénmalige machtiging wordt dan niet aan de bank aangeboden. Mocht de cursus vol zijn dan ontvang je bericht.

Het is niet mogelijk je inschrijving te annuleren. Dit geldt voor de gehele cursus, inclusief materiaalkosten. Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan schriftelijk restitutie worden aangevraagd. Het is wel mogelijk een plaatsvervanger naar de cursus te sturen. Een berichtje hiervan aan de cursusbegeleidster is voldoende.

Tot slot ...

Mocht toch nog iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met de cursusbegeleidster. Deze staat bij iedere cursus vermeld.

 Privacy verklaring

Stichting Cursusproject Harmelen, gevestigd aan Mauritshof 162, 3481VP Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.cursusprojectharmelen.nl
Mauritshof 162
3481VP Harmelen
06-23205942

Mw Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Cursusproject Harmelen. Zij is te bereiken via info@cursusprojectharmelen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Cursusproject Harmelen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cursusprojectharmelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Cursusproject Harmelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Cursusproject Harmelen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Cursusproject Harmelen) tussen zit. Stichting Cursusproject Harmelen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Cursusproject Harmelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam maximaal 5 jaren om je te kunnen informeren over de dienstverlening
Telefoonnummer maximaal 5 jaren om je te kunnen informeren over de dienstverlening
E-mail adres maximaal 5 jaren om je te kunnen informeren over de nieuwe cursusjaren
Bankrekeningnummer maximaal 5 jaren om de incasso uit te voeren voor de gekozen diensten of producten

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Cursusproject Harmelen verstrekt geen gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Cursusproject Harmelen gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Cursusproject Harmelen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cursusprojectharmelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Cursusproject Harmelen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Cursusproject Harmelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cursusprojectharmelen.nl.